İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-2

İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-2 (14 Soru)

1. 
Orta Asya Türk tarihinde bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti olduğuna göre aşağıdakilerden hangisine öncelikle ulaşılır?
2. 
I.    Yazılı hukuk kurallarının oluşmaması
II.   Türk tarihinin araştırılmasının zorlaşması
III. Tarımın gelişmesi
IV. At kültürünün yayılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türklerin göçebe yaşamlarının sonuçları arasında yer alan gelişmelerdendir?
3. 
I.    Hem sagu hem destan özelliği taşıyan eserleri vardır.
II.  Atlı göçebe kültüre sahiptirler.
III. Karadeniz'in kuzeyi ile Hazar Denizi çevresinde yaşamışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
4. 
Göktürklerin İpek Yolu'na sahip olmak için işbirliği yaptıkları devletler ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5. 
I.   Göktürkler
II.  Uygurlar
III. Hunlar

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde din, yaşam tarzı üzerinde etkili olmuştur?
6. 
Aşağıdakilerden hangileri Türklerin dünya kültür ve medeniyetini en çok etkilediği alanlardır?
7. 
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin yönetiminde etkili olmamıştır?
8. 
I.   Verset sistemi
II.  İkili sistem
III. Boy teşkilatı
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerindendir?
9. 
I.   Mani dinine inanmaları
II. Hayvansal giysilerin önemini koruması
III. Atlı göçebe kültürünün devam etmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Uygurların Hunlar ve Göktürklerin bir uzantısı olduğunu göstermez?
10. 
I.    Mete, Çin'e hükümdar olmaktansa Çin'i vergiye bağlamayı tercih etmiştir.
II.  Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen Arap kültüründen etkilenmemişlerdir.
III. Maniheist olmalarına rağmen Moğollar arasında Türkçenin yayılmasını sağlayanlar Uygurlardır. 
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
11. 
İslam öncesi Türk devletlerinde bulunan "Toy"lar da beyler tarafından alınan kararlar bir hukuksal düzenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu durum bu meclislere aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmıştır?
12. 
Uygular yerleşik hayata geçince yaşam tarzları da değişmiştir. 
Buna göre,
I.   etnik köken
II.  ekonomi
III. askeriye
durumlarından hangileri Uygurların yerleşik hayata geçmesinden sonra değişikliğe uğramıştır?
13. 
I.   Oğuş
II.  Boy
III. Budun
Yukarıda verilen toplumsal birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
14. 
-Orhun kitabeleri
- Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi
- Koçi Bey Risalesi
Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4 Temmuz 2022 doğru cevabınız bulunmaktadır.

Posted Under

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.