AdBlock Detected

Bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor!

Ekibimiz bu web sitesinde kaliteli içerik üretmek için gerçekten çok çalışıyor ve reklam engellemeyi etkinleştirdiğinizi fark ettik. Reklam engelleyiciyi kapatarak içerik üretmeye devam etmemize destek olabilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-2

İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-2 (14 Soru)

1. 

Orta Asya Türk tarihinde bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti olduğuna göre aşağıdakilerden hangisine öncelikle ulaşılır?

2. 

I.    Yazılı hukuk kurallarının oluşmaması
II.   Türk tarihinin araştırılmasının zorlaşması
III. Tarımın gelişmesi
IV. At kültürünün yayılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türklerin göçebe yaşamlarının sonuçları arasında yer alan gelişmelerdendir?

3. 

I.    Hem sagu hem destan özelliği taşıyan eserleri vardır.
II.  Atlı göçebe kültüre sahiptirler.
III. Karadeniz'in kuzeyi ile Hazar Denizi çevresinde yaşamışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

4. 

Göktürklerin İpek Yolu'na sahip olmak için işbirliği yaptıkları devletler ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5. 

I.   Göktürkler
II.  Uygurlar
III. Hunlar

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde din, yaşam tarzı üzerinde etkili olmuştur?

6. 

Aşağıdakilerden hangileri Türklerin dünya kültür ve medeniyetini en çok etkilediği alanlardır?

7. 

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin yönetiminde etkili olmamıştır?

8. 

I.   Verset sistemi
II.  İkili sistem
III. Boy teşkilatı
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerindendir?

9. 

I.   Mani dinine inanmaları
II. Hayvansal giysilerin önemini koruması
III. Atlı göçebe kültürünün devam etmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Uygurların Hunlar ve Göktürklerin bir uzantısı olduğunu göstermez?

10. 

I.    Mete, Çin'e hükümdar olmaktansa Çin'i vergiye bağlamayı tercih etmiştir.
II.  Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen Arap kültüründen etkilenmemişlerdir.
III. Maniheist olmalarına rağmen Moğollar arasında Türkçenin yayılmasını sağlayanlar Uygurlardır. 
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

11. 

İslam öncesi Türk devletlerinde bulunan "Toy"lar da beyler tarafından alınan kararlar bir hukuksal düzenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu durum bu meclislere aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmıştır?

12. 

Uygular yerleşik hayata geçince yaşam tarzları da değişmiştir. 
Buna göre,
I.   etnik köken
II.  ekonomi
III. askeriye
durumlarından hangileri Uygurların yerleşik hayata geçmesinden sonra değişikliğe uğramıştır?

13. 

I.   Oğuş
II.  Boy
III. Budun
Yukarıda verilen toplumsal birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

14. 

-Orhun kitabeleri
- Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi
- Koçi Bey Risalesi
Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14 Haziran 2024 doğru cevabınız bulunmaktadır.

 1.  
 • Devlet, tanım itibari ile siyasi bir teşekküldür. İlk Türk Devletti Büyük Hun Devleti olduğuna göre öncellikli olarak Türk siyasi hayatının temelini Büyük Hun’lar atmışlardır.
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti Uygurlardır.
 • Devlet kurulduktan sonra da ticari anlayış değişmemiştir. Çünkü hem Türk devletlerinde hem de Türk boylarında ticari hayat hayvancılık ve avcılık üzerinedir.
 • Veraset sisteminde ise Osmanlılar hariç bütün Türk devletlerinde devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır.
 • Büyük Hun Devleti Döneminde toplumsal birlik değil siyasi birlik sağlanmıştır.

Türk tarihinde ilk siyasi birliği sağlayan Büyük Hun Devleti olduğuna göre doğru cevaba ulaşılır.

2. 

 • Yerleşik hayata geçtikten sonra yazılı hukuk kuralları oluşmuştur.
 • Türkler çeşitli bölgelere göç ettikleri için Türk tarihinin araştırılması zordur.
 • Tarımın yapılması göçebe hayatın değil yerleşik hayatın kanıtıdır.
 • At kültürü göçebeliğin en önemli unsurudur.

3. 

 • Alper Tunga Destanı hem sagu hem destan özelliği taşımaktadır. Bu eser İskitler’e aittir.
 • Atı ilk evcilleştiren İskitler’dir. At kültürü ön plandadır.
 • İskitler’in yaşadığı yer Karadeniz’in kuzeyi ile Hazar çevresidir.

4.

 • Orta Asya’da güçlü devlet olmanın ilk şartı ipek yoluna hâklim olmaktır. Bundan dolayı Göktürk Devleti kurulduktan kısa bir süre sonra Akhunların elindeki ipek yoluna hakim olmak için Sasanilerle işbirliği yaparak, Akhunlar’a son vermiştir. Daha sonra Sasanilere karşı Bizans’la işbirliği yapmış ve Sasanilere son vermiştir. Böylece ipek yolu Göktürklerin eline geçti.

5.

 • Uygurlar diğer Türk Devletlerinden farklı olarak Maniheizm’i benimsemişlerdir. Maniheizm’e göre savaşmak, adam öldürmek avlanmak, et yemek yasak olduğu için Uygurlar bu dinin etkisi ile yerleşik hayata geçtiler.

Göktürk ve Hunlar hiçbir dönem yerleşik hayata geçmediler.

6.

 • Bilindiği üzere güçlü kültür zayıf kültürü etkiler. Türkler göçebe oldukları için teşkilatçıları ve savaşçılıkları çok gelişmiştir. Öyleyse, Türklerin dünya kültürünü en çok etkilediği alan ordu ve teşkilatçılıktır.

7.

 • Kağan: Yönetici
 • Hatun: Kağan yoksa yerine hatun bakar. Kurultaya başkanlık eder. Yurt dışına elçi gönderir, gelen kimi elçileri kabul eder.
 • Yarguci: Yargı işlerine bakar ve yargı bağımsızdır. Devlet yönetimi ile doğrudan ilişkilendirilemez.
 • Kurultay: Devlet yönetimiyle ilgili kararların alındığı yer olmakla beraber danışman meclisi özelliği taşır.
 • Töre: Yazılı olmayan hukuk kurallarıdır.

8.

 • Türk devletlerinin tarih boyunca hızlı yıkılmalarının en önemli sebepleri
 • İkili sistem
 • Boy teşkilatları
 • Veraset sistemi
 • Dış saldırılar

9.

 • Uygurlar Mani dinine inandıkları için yerleşik hayata geçtiler. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

10.

 • Mete Han’ın Çin’e hükümdar olmayı kabul etmemesinin en önemli sebebi; kalabalık Çinliler arasında daha az olan Türklerin asimile olmalarını engellemektir.
 • Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen Arap kültüründen etkilenmeyen tek Türk devletidir.
 • Moğollar arasında Uygurca’nın yayılması Uygurların maniheist olmalarına rağmen milli benliklerini devam ettirdiklerinin kanıtıdır.

11.

 • Toylarda alınan kararlarda, her ne kadar son karar kağanın olsa da Toylar meclis olduğu için yasama organı olarak kabul edilirdi.

12.

 • Uygurlar yerleşik hayata geçse de Türklük özelliklerini kaybetmemişlerdir. Ancak yerleşik hayata geçmeleri, hayvancılık yerine tarımla uğraşmalarına sebep olmuştur. Öyleyse ekonomik uğraşıları değişmiştir.

Mani dinine inandıkları için savaşçılık özelliklerini de kaybetmişlerdir.

13.

 • Orta Asya Türk Devletlerinde toplumsa birimler küçükten büyüğe doğru sıralanacak olursa Oğuş, Urug, Boy, Budun şeklinde bir sıralama oluşur.

14.

 • Hepsi de siyasetname türüdür. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili nasihatler ve bilgilere yer verilmiştir.

 

Diğer online testlere buradan ulaşabilirsiniz. 

 

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Türkiye geneli denemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.