AdBlock Detected

Bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor!

Ekibimiz bu web sitesinde kaliteli içerik üretmek için gerçekten çok çalışıyor ve reklam engellemeyi etkinleştirdiğinizi fark ettik. Reklam engelleyiciyi kapatarak içerik üretmeye devam etmemize destek olabilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test-3

İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti Test-3

1. 

Uygurlara ait Karabalasagun Yazıtı’nda “Vahşi aletleri olan ve kan selinde boğulmuş bulunan bu ülkemin sebzeleriyle beslenilen, iyilik yapmanın teşvik edilldiği bir ülke haline geldiği” ifade edilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Uygurların hayatlarındaki bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

2. 

Orta Asya Türk toplumunda,


 • Oguş, Urug, Boy, Budun adı verilen büyüklü küçüklü sosyal grupların her birinin yöneticisi ayrıydı.

 • Tüm sosyal gruplar tek siyasi çatı altında toplanmalarına rağmen aralarında yine de bir fikir birliğinin olmadığı zamanlar çoğunluktaydı.


Bu durumun Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?

3. 

I.    Güçlü askeri yapıya sahip olmalarına
II.  Merkezi otoritenin güçlü olmamasına


III. Taht kavgalarının yaşanmasına


İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde düzenli bir veraset sisteminin olmaması yukarıda verilen gelişmelerden hangilerine zemin oluşturmuştur?

4. 

Türk toplumunda kölelik, asilik gibi sınıflaşmalar yoktu. Ayrıca din adamları ayrıcalıklı bir konumda değillerdi.

Bu durum Türklerin; 1. Göçebe olmalarına

 2. Yazılı bir hukuk kurallarının olmamasına

 3. Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması


Özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

5. 


 1. Kültürel çeşitliliğin olması

 2. Hoşgörünün egemen olması

 3. Mimaride farklılıkların olması


Yukarıda verilenlerden hangileri Hazarlarla ilgili özellikler arasında gösterilebilir?

6. 

I. Ticari hayatlarında “Komda” denilen yasal mühürleri kullanmaları
II. Adliye ve noter teşkilatına sahip olmaları
III. Alışverişlerde kendilerine özgü paraları kullanmaları
Uygurlar hakkında yukarıda verilen özelliklerden hangileri hukuk sisteminin geliştiğinin göstergesidir

7. 

Orta Asya’dan uzak bölgelere yapılan Türk göçlerinin Türk tarihi üzerindeki etkileri arasında aşağıda verilenlerden hangileri yoktur?

8. 

İslamiyet öncesi türk devletleri, boylar federasyonu şeklinde yönetilmelerine rağmen Avrupa’daki feodal yapıya benzer bir düzen oluşmamıştır.
Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

9. 

I.   Kültürel muhafazakârlık
II.  Türk dilinin gelişmesine önem verilmesi


III. Askerliğe öenm verilmesi
               Yukarıda verilenlerden hangisi Göktürklerle Uygurlar arasındaki benzerlikler arasında gösterilebilir

10. 

 I. Kut anlayışı
II. ikili teşkilat
III. Kurultay
İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili verilen kavramlardan hangilerinin siyasal yaşama ait olduğu ileri sürülebilir?

11. 

 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Ayrıca kağanın bütün oğullarının hükümdar olma hakkı vardı.
Bu uygulamaların;
I. Siyasi
II. Dini
III. Ekonomik
Alanlardan hangilerinde doğrudan bir olumsuzluk doğurabileceği savunulabilir?

12. 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi göçebe hayatın Türk hukukunun üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?

21 Temmuz 2024 doğru cevabınız bulunmaktadır.

 1. Uygurlar Maniheizm’e inanan tek Türk devletidir.

Maniheizm’e göre;

 • Savaşmak
 • Avlanmak
 • Et yemek
 • Adam öldürmek yasaktır

Bundan dolayı Uygurların inanışlarında değişiklik olmuş ve yerleşik hayata geçmişlerdir.

2. İlk Türk devletlerinde boylar federasyonu şeklinde bir örgütlenme vardır. Buna göre boylar kendi boy beylerinden emir alırlardı. Boy beyleri Kağan’dan ya da başka bir boy beyinden emir almazlardı. Boy beyi ile Kağan’ın arası açıldığında boyunu alır giderdi. Yani boylar federasyonunun varlığı merkezi otoritenin zayıf olmasına sebep olmuştur.

3. İlk Türk devletlerinde Kut anlayışı vardı. Kut: Tanrı tarafından verildiğine inanılan hükümdarlık yetkisiydi. Kut; babadan oğula kan yoluyla geçmekteydi. Bundan dolayı devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı.
Bu veraset sistemi;
– Devletin bölünüp parçalanmasına
– Merkezi otoritenin zayıflamasına
– Taht kavgalarına sebep olmaktaydı.

4. İlk Türk devletleri göçebe yaşadıkları için toprağa bağlılığın sonuçları arasında yer alan köle anlayışı Türk devletlerinde oluşmamıştır. Bundan dolayı köle anlayışının olmayışı göçebe yaşamanın bir sonucudur.

5. Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk Devleti’dir. Ancak Musevi olmalarına rağmen engin bir dinsel hoşgörüleri vardı. Bundan dolayı bu döneme “Hazar barışı” dönemi de denilmektedir. Mesela:

 • Mahkemelerinde yedi yargıç bulunuyordu. İki Müslüman, iki hıristiyan, iki Musevi, bir şaman. Bu durum dinsel hoşgörü olduğunun ve adil yargının teminat altına alındığının kanıtıdır.
 • Bir Sinegog yaptıklarında yanına Cami, Kilise, Şamanevi’de yaparlardı. Bundan dolayı farklı mimari tarzlarda mimari eserler ortaya çıkmıştır.

Öyleyse farklı dinlerin olması;

 • Kültürel çeşitlilik
 • Dinsel hoşgörü
 • Bu dinlere ait farklı mimari eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

6. 

 • Uygurların ticari hayatlarında “Komda” denilen yasal mühürleri kullanmaları hukuki bir geçerlilik kazandırmaktaydı.
 • Adliye ve Noter’in varlığı hukuki yapının geliştiğinin kanıtıdır.
 • Paranın hukuk ile değil sadece mali ve ticari hayatla ilgisi bulunmaktadır.

7. Türklerin göçebe yaşamlarının sonuçları;

 • Türk Tarihi’ni araştırmak zorlaştı
 • Kimi Türk toplulukları benliklerini kaybettiler (Bulgarlar vs.)
 • Farklı dinlerden etkilendiler.
 • Türk kültürü dünya kültürünü etkiledi ve etkilendi.
 • Ancak farklı coğrafyalarda olsa da Türk Tarihi hiçbir zaman kesintiye uğramamıştır.

8. Türkler göçebe olarak yaşadıkları için yani toprağa bağlılıkları olmadığı için milliyet fikri gelişmemiştir. Bundan dolayı feodal bir sistem oluşmamıştır.

9. 

 • Göktürkler tarihte ulus bilincini oluşturan ilk Türk devletidir. Bundan dolayı Türk Kültürü’nün korunması konusunda önemli katkıları olmuştur. Uygurlar da Maniheist olmalarına rağmen benliklerini korumuşlardır. Moğollar arasında Türk devlet teşkilat yapısının yerleşmesini sağlayan Uygurlardır. Bundan dolayı kültürlerini koruma konusunda hassasiyet göstermişlerdir.
 • Hem Göktürkler hem de Uygurlar milli alfabeler oluşturarak Türk dilinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca Moğolca da bulunan Türkçe kelimeler Uygurların etkisi ile yerleşmiştir.
 • Göktürkler askerliğe önem vermişken Uygurlar Maniheizm’i benimsedikleri için askerlik hayatları oldukça zayıflamıştır. Çünkü Maniheizm’de
 • Savaşmak
 • Avlanmak
 • Adam öldürmek yasaktı

Bundan ötürü askerlik hayatı Göktürklerle Uygurlar arasındaki en önemli farktır.

10. 

 • Kut: Tanrı tarafından verildiğine inanılan hükümdarlık yetkisi.
 • İkili teşkilat: Kut anlayışından dolayı devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Bu durumdan dolayı taht kavgaları çıkabilmekteydi. Bunu önlemek için Kağan doğuyu kardeşi onun adına batıyı yönetiyordu. Buna ikili sistem deniliyordu. Yani doğu batı sistemi siyasi yaşamın bir yöntemiydi.
 • Kurultay: Önemli işlerin görüşülüp karara bağlandığı, Kağanın başkanlığında toplanan, danışma meclisiydi. Yani devlet yönetiminde yer alan siyasi bir organdı.

11.

Devlet hanedan üyelerinin ortak malı olduğu için taht kavgaları çıkmaktaydı. Bundan dolayı merkezi otorite zayıflamakta ve devlet yıkılmaktaydı. Yani veraset anlayışı siyasi alanı doğrudan etkilemiştir.

12. Türkler göçebe yaşadıkları için;

 • Yazılı hukukları
 • Uzun süreli hapis cezası
 • Köle anlayışı yoktu. Bundan dolayı esir almazlardı. Ayrıca esir almamalarının sebeplerinden birisi de “Balbal” anlayışı idi.
 • Göçebelikten dolayı çok sert cezalar uygulanmamıştı. Bilakis hapis cezalarının en uzunu 10 gün olmuştu.

 

 

Diğer online testlere buradan ulaşabilirsiniz. 

 

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Türkiye geneli denemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.